Politika privatnosti

 

Kada koristite LUEDU mobilnu aplikaciju i/ili internet portal www.luedu.co (u daljem tekstu pojedinačno: “LUEDU aplikacija“ odnosno, “LUEDU internet portal“, kao i zajednički: “LUEDU Platforma“) može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje.

 Vaša privatnost je nama važna, zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

 1. Uvodne napomene

1.1 Privredno društvo LUEDU d.o.o. Beograd-Stari Grad, ul. Knićaninova br. 3, matični broj: 21521752, PIB: 111682284 (u daljem tekstu: “LUEDU”) obradu podataka o ličnosti tretira vrlo ozbiljno, prema svim podacima o ličnosti ponaša se odgovorno i odlučno je u nameri da postigne celovitu usklađenost sa svim pravnim obavezama s tim u vezi ne ograničavajući se samo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 87/18) (u daljem tekstu ”Zakon”).

1.2 Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, i druge relevantne pravne izvore u oblasti zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, kao i u skladu sa evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod nazivom GDPR (“General data protection regulation– GDPR).

1.3 Ova politika zaštite podataka o ličnosti (u daljem tekstu: “Politika”) sadrži detaljan prikaz aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje organizuje i sprovodi LUEDU kao rukovalac, ali i sve informacije od značaja za lica na koje se podaci odnose.

2. Osnovni podaci

2.1 Pre prikupljanja ličnih podataka, LUEDU Vas obaveštava o sledećem:

 • LUEDU d.o.o. Beograd-Stari Grad vlasnik je edukativne kviz platforme i društvene igre pod nazivom LUEDU – edukativna kviz platforma i društvena igra koju možete pronaći kako na mobilnoj aplikaciji kojoj se pristupa putem LUEDU aplikacije i LUEDU internet portala.
 • LUEDU – edukativna kviz platforma i društvena igra predstavlja društvenu igru koju čine tabla sa jedinstvenom kombinacijom polja i digitalni kviz razvijen putem mobilne aplikacije. LUEDU igra pruža mogućnost svakom igraču da izabere kviz pitanja koja odgovaraju njegovom uzrastu i interesovanju: od nižih razreda osnovne škole uključujući oblasti kao što su srpski jezik, istorija, geografija i opšta kultura, do pitanja iz sveta fudbala, košarke, muzike, filma, nauke i zanimljivosti za odrasle.

Postoje četiri vrste korisničkih naloga u okviru LUEDU platforme i to:

 1. Neregistrovani korisnici za koje aplikacija prikuplja analitičke podatke. U tom smislu podaci koji se prikupljaju su anonimni podaci o korišćenju aplikacije (broj i učestalost pokretanja aplikacije, vreme provedeno u aplikaciji, informacije o modelu mobilnog uredjaja na kome je aplikacija pokrenuta, o verziji operativnog sistema na mobilnom uređaju), kao i podatke o eventualnim tehničkim greškama aplikacije (error, bug) koji se koriste isključivo za unapredjenje aplikacije.
 2. Registrovani korisniciigrači koji imaju mogućnost da se registruju na aplikaciji koristeći svoju adresu elektronske pošte, odnosno nalog na društvenim mrežama Google, Facebook, iTunes. Podatke prikupljene prilikom registracije, aplikacija će koristiti za identifikaciju Korisnika na platformi, kao i za čuvanje postavke (settings) u okviru aplikacije. Aplikacija će takođe za registrovane Korisnike čuvati i prikazivati rezultate koje je Korisnik osvojio u različitim kvizovima i ti rezultati će biti vidljivi i svim ostalim registrovanim korisnicima aplikacije. Aplikacija će prikupljati anonimne podatke o korišćenju aplikacije (broj i učestalost pokretanja aplikacije, vreme provedeno u aplikaciji, informacije o modelu mobilnog uredjaja na kome je aplikacija pokrenutao, kao i o verziji operativnog sistema na mobilnom uređaju) kao i podatke vezane za statistiku tačnih i netačnih odgovora, kao i podatke o eventualnim tehničkim greškama aplikacije (error, bug) koji će se koristiti isključivo za unapredjenje aplikacije. Registrovani korisnici će imati mogućnost kreiranja ličnih kvizova u okviru aplikacije, te mogućnost da pozivaju druge, registrovane Korisnike da učestvuju u njihovim kvizovima. Takodje, registrovani korisnici će moći biti pozvani od strane drugih registrovanih Korisnika da učestvuju u kvizovima znanja koji su oni kreirali. Identifikacija Korisnika koji će biti pozivani će se vršiti na osnovu adrese elektronske pošte Korisnika, odnosno naloga na na mrežama Google, Facebook, iTunes koje su korišćenje prilikom registracije na platformi.
 3. Registrovani korisnici – učenici osnovnih škola sa teritorije Republike Srbije. Posebna mogućnost aplikacije je da registrovanim korisnicima koji su učenici osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije, ponudi i mogućnost da se povežu sa svojim đačkim profilom koji pored adrese elektronske pošte, odnosno naloga na mrežama Google, Facebook ili iTunes uključuje i sledeće podatke: ime i prezime, srednje ime, korisničko ime i lozinka, IP adresa, adresa elektronske pošte, naziv osnovne škole u Republici Srbiji koju Korisnik pohađa, kao i razred i odeljenje. Registrovani korisnici – učenici imaće mogućnost da u okviru aplikacije rešavaju testove znanja koje su za njih kreirali predmetni nastavnici. Aplikacije će prikupljati informacije o statistici tačnih i netačnih odgovora u testovima znanja i predmetni nastavnici će imati mogućnost pregleda ovih podataka.
 4. Administratori platforme – učitelji, nastavnici i stručni radnici u obrazovnim institucijama Republike Srbije. Profili administratora platforme sadrže sledeće podatke: ime i prezime, srednje ime, korisničko ime i lozinka, IP adresa, adresa elektronske pošte, naziv osnovne škole u Republici Srbiji u kojoj je Korisnik zposlen, predmet ili predmete koje Korisnik predaje, kao i listu razreda i odeljenja kojima je Korisnik predmetni nastavnik. Kroz LUEDU platformu, administratori će imati mogućnost da kreiraju pitanja za predmete, kvizove znanja i testove znanja za registrovane korisnike i za učenike. Administratori će takodje imati mogućnost pregleda statistike kvizova i testova znanja.
 • Pravno lice odgovorno za prikupljanje podataka na LUEDU platformi je privredno društvo LUEDU DOO Beograd – Stari grad;
 • Primarna svrha prikupljanja i obrade Vaših podataka predstavlja omogućavanje nesmetanog funkcionisanja LUEDU platforme i bezbednost Korisnika iste;
 • Prikupljeni podaci se koriste na način koji omogućava identifikaciju učesnika u pravnom poslu u skladu sa dobrim poslovnim običajima i čuvanjem poslovne tajne, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske Unije (General Data Protection Regulation – GDPR), i drugim relevantnim pravnim izvorima u oblasti zaštite podataka o ličnosti;
 • Svako davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, te niko ko ne želi da bude Korisnik LUEDU platforme nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali je dostavljanje, odnosno upisivanje relevantnih podataka obavezno radi registracije korisničkog naloga Korisnika i korišćenja odredjenih funkcionalnosti (kvizovi znanja, testovi znanja i administracija platforme) LUEDU aplikacije;
 • Svaki Korisnik koji je dao pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva registrovanog Korisnika i prestanak svakog daljeg prikupljanja podataka od lica koje je pristanak povuklo;
 • U slučaju nedozvoljene obrade Korisnici imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja imaju po osnovu Zakona.

2.2 LUEDU lične podatke svojih Korisnika može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka našim Korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja.

2.3 LUEDU u delovima koji slede daje detaljan prikaz koje sve vrste podataka o ličnosti u toku svog poslovanja prikuplja i obrađuje, kategorije lica na koje se podaci odnose, pravni osnov i svrhu obrade podataka, a kako sledi:

3. Značenje pojedinih izraza

3.1 Za potrebe ove politike pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

 • Podatak o ličnosti – svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • Lice na koje se podaci odnose – fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju ili Korisnik;
 • Rukovalac – LUEDU DOO Beograd – Stari grad, budući da određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti;
 • Obrađivač – fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime Rukovaoca;
 • Obrada podataka o ličnosti – svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid ili davanje na uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje ili grupisanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: “Obrada”);
 • Poverenik – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

3.2 Svi ostali izrazi koji nisu izričito obuhvaćeni, ali se pominju u ovoj Politici imaju isto značenje kao u Zakonu.

4. Načela obrade podataka o ličnosti 

4.1 Rukovalac je dužan da poštuje sva načela obrade propisana u Zakonu, odnosno:

 • Svaka obrada mora biti zakonita, poštena i transparentna što, između ostalog, podrazumeva:
 1.  da je zasnovana na odgovarajućem pravnom osnovu (zavisno od svrhe obrade i kategorije lica na koje se podaci odnose),
 2.  podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađujuju na pošten i pravičan način, odnosno način kojim se poštuju prava lica na koje se podaci odnose, ali i obaveze propisane Zakonom,
 3.  sva lica na koja se podaci odnose su prethodno potpuno obaveštena o svim značajnim aspektima obrade na jednostavnom i razumljivom jeziku, između ostalog ova politika je objavljena i dostupna svim licima na koje se podaci odnose. Rukovalac je uvek spreman da pruži sve informacije koje su od značaja za lice na koje se podaci odnose;
 • Podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađuju za konkretno određenu, izričitu, opravdanu i zakonitu svrhu (ograničenje u odnosu na svrhu obrade);
 • Podaci o ličnosti moraju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade (minimizacija obrade u kontekstu svrhe);
 • Prikupljeni podaci o ličnosti moraju biti tačni (onako kako su pribavljeni od lica na koje se podaci odnose) i, ako je to neophodno, ažurirani (tačnost podataka);
 • Podaci o ličnosti se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku neophodnom da se konkretna svrha ostvari (ograničenje čuvanja);
 • Obrada se sprovodi na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, pre svega od neovlašćene i nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih organizacionih, kadrovskih i tehničkih mera (integritet i poverljivost).

5. Vrste podataka o ličnosti i kategorije lica na koje se podaci odnose

5.1 Rukovalac, u zavisnosti od kategorije lica na koje se podaci odnose, obrađuje sledeće vrste podatka o ličnosti:

 • od zaposlenih i radno angažovanih lica prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju oblast radnih odnosa i propisima koji regulišu oblast koja se odnosi na plaćanje zarada i drugih naknada zaposlenima, odnosno radno angažovanim licima. Ova vrsta obrade neophodna je u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u smislu člana 12. stav 1. tačka 3) Zakona;
 • od kandidata za zaposlenje ili radno angažovanje prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti koji se nalaze u radnoj biografiji (CV), kao što su ime i prezime, datum i mesto rođenja, adrese prebivališta, kontakt podaci poput broja telefona, elektronske pošte i ostalih podataka. Ova vrsta obrade vrši se na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona ili na zahtev lica na koje se podaci odnose u smislu člana 12. stav 1. tačka 2) Zakona;
 • od preduzetnika, zastupnika pravnih lica i drugih privrednih subjekata sa kojima LUEDU zasniva poslovnu saradnju, prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast;
 • od lica koja koriste neki vid usluge koje pruža LUEDU obrađuju se podaci o ličnosti koji su neophodni za pružanje te usluge (ime i prezime, JMBG, broj lične karte, naziv privrednog subjekta, funkcija koju obavlja u privrednom subjektu, adresa elektronske pošte, kontakt telefon). Kada je u pitanju zaključenje ugovora sa LUEDU, u predugovornoj fazi se vrši obrada na zahtev lica koje je druga ugovorna strana, zatim se obrađuju podaci o ličnosti neophodni za ispunjenje ugovorne obaveze Rukovaoca (u fazi važenja ugovora) i podaci o ličnosti koji se po osnovu zakonskih propisa, čuvaju po isteku ugovornog odnosa (postugovorna faza.) Ova obrada neophodna je za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora u smislu člana 12. stav 1. tačka 2) Zakona, odnosno u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u člana 12. stav 1. tačka 3) Zakona;
 • od kupaca LUEDU igre na LUEDU internet portalu, LUEDU kao trgovac je po Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) ovlašćen da prikuplja podatke o svojim kupcima. Vaši podaci su nam neophodni za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu, kreiranje porudžbine, radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate, prijema i rešavanja reklamacija. U procesu online kupovine potrebno je da unesete svoje podatke u predviđena polja forme za kupovinu i to: ime, prezime, naziv kompanije u kojoj radite (opciono), adresu elektronske pošte, broj telefona, adresa za isporuku poručene robe. Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je pristanak lica na koje se podaci odnose u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona;
 • od lica prilikom kreiranja korisničkog naloga na LUEDU aplikaciji, prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti kao što su ime i prezime, srednje ime, korisničko ime i lozinka, IP adresa, adresa elektronske pošte, nalog na društvenim mrežama Google, Facebook, iTunes, model mobilnog uređaja, verzija operativnog sistema mobilnog uredjaja, naziv osnovne škole u Republici Srbiji koju Korisnik pohađa, kao i razred i odeljenje. Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je pristanak lica na koje se podaci odnose u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona;
 • od lica prilikom kreiranja korisničkog naloga na LUEDU internet portalu, prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti kao što su ime i prezime, adresa elektronske pošte, broj telefona, kao i adresa za isporuku poručene robe. Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je pristanak lica na koje se podaci odnose u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona;
 • prilikom posete LUEDU aplikacije i LUEDU internet portalu razmenjuju se različiti podaci između uređaja lica i LUEDU servera, pri čemu se može raditi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju internet stranice i korišćenje mobilne aplikacije, kao i u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču uređaja lica. Prilikom posete internet stranice, pretraživač koji lica koriste na njihovom uređaju će automatski i bez njihove aktivnosti poslati na server internet stranice www.luedu.co:
 • IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
 • datum i vreme pristupa,
 • ime i URL preuzete datoteke,
 • internet stranicu sa koje se pristupa (referrer URL),
 • pretraživač koji lice koristi i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime provajdera.
 • informacije o mobilnom uredjaju na kome se koristi aplikacija, uključujući model, kao i vrstu i verziju operativnog sistema mobilnog uredjaja

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

 • obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze;
 • obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije;
 • procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes u smislu člana 12. stav 1. tačka 6) Zakona, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funcionisanje platforme. Ove podatke LUEDU ne prenosi trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što lice napusti internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu;

 • od kupaca LUEDU igre na LUEDU internet portalu, LUEDU kao trgovac je po Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) ovlašćen da prikuplja podatke o svojim kupcima. Vaši podaci su nam neophodni za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu, kreiranje porudžbine, radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate, prijema i rešavanja reklamacija. U procesu online kupovine potrebno je da unesete svoje podatke u predviđena polja forme za kupovinu i to: ime, prezime, naziv kompanije u kojoj radite (opciono), adresa e-mail, broj telefona, adresa za isporuku poručene robe. Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je pristanak lica na koje se podaci odnose u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona;
 • od lica koja komuniciraju ili stupaju u kontakt sa LUEDU (npr. kontakt e-mailom, telefonom, putem društvenih mreža) prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti kao što su ime i prezime i drugi podaci koje lice na koje se podaci odnose dostavi LUEDU. Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je pristanak lica na koje se podaci odnose u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona;

 6. Lica mlađa od 18 godina

6.1 Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga LUEDU, u skladu sa članom 12.st 1.tač 6. Zakona i čl.16 st.1 Zakona.

6.2 Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za registraciju na LUEDU aplikaciji i LUEDU internet portalu i obradu podataka o ličnosti pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, u skladu sa članom 16.st 2. Zakona.

7. Svrha obrade podataka o ličnosti

7.1 LUEDU koristi podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • ispunjavanje pravnih obaveza u meri u kojoj je to propisano (u vezi sa zaposlenima i radno angažovanim licima, zakonskim zastupnicima i zaposlenima kod privrednih subjekata sa kojima LUEDU zasniva poslovnu saradnju i drugim licima čiji se podaci obrađuju u obimu propisanom zakonom);
 • pripremanje, zaključivanje i ispunjenje ugovora (u vezi sa kandidatima za zapošljavanje, kao i svim drugim fizičkim ili pravnim licima koja zaključuju ugovore sa LUEDU neposredno ili kao zastupnici/predstavnici);
 • fizička zaštita poslovne imovine, poslovnog prostora i čuvanja sigurnog okruženja za zaposlene, na način da su zaštićena osnovna prava lica na koje se podaci odnose (identifikacija itd.);
 • komunikacija sa licem na koje se podaci odnose na njegov zahtev (lica koja na bilo koji način stupaju u kontakt sa LUEDU, putem elektronske pošte, platforme, telefonskim putem itd.);
 • radi učestvovanja Korisnika-učenika u kvizovima znanja koje su kreirali učitelji i nastavnici na aplikaciji, prikaz njihovih rezultata u okviru kvizova znanja koje su odigrali, kao i statistiku o rezultatima koje su ostvarili na kvizovima znanja (izraženu u procentima tačnih odgovora na postavljena pitanja);
 • radi pristupa testovima znanja koje su kreirali učitelji i nastavnici na aplikaciji, statistiku o tačnim i netačnim odgovorima na postavljena pitanja u okviru testa, kao i statistiku za svakog kornisnika-učenika po razredu, predmetu i nastavnoj oblasti;
 • prilikom registracije Korisnika-učenika, radi identifikacije učenika, kao i za čuvanje postavke (settings) u okviru aplikacije;
 • aplikacija će takodje za korisnike – učenike čuvati i prikazivati rezultate koje je korisnik- učenik osvojio u različitim kvizovima i testovima i ti rezultati će biti vidljivi učeniku, kao i učitelju, odnosno predmetnom nastavniku koji je zadao test;
 • analiza podataka (koja se odnosi na sve podatke o licima koja koriste aplikaciju)
 • poboljšanje aktivnosti i poslovanja LUEDU, na osnovu povratnih informacija (u vezi sa licima na koje se podaci odnose, osim zaposlenih i kandidata za zapošljavanje);
 • poboljšanje i unapređenje aplikacije putem prikupljanja anonimnih podataka o korišćenju aplikacije (broj i učestalost pokretanja aplikacije, kao i vreme provedeno u aplikaciji) kao i podatke vezane za statistiku tačnih i netačnih odgovora, kao i podatke o eventualnim tehničkim greškama aplikacije (error, bug);
 • kreiranje i upravljanje onlajn (on-line) profilima (za Korisnike LUEDU aplikacije i aplikacija u vlasništvu LUEDU);
 • slanje informacija o aktivnostima LUEDU i novostima (Newsletter i drugi slični informativni materijali – za fizička lica u privrednim subjektima sa kojima zasniva poslovnu saradnju LUEDU (preduzetnici, zakonski zastupnici i zaposleni u pravnim licima), i druga lica koja za ovu svrhu pružaju informisani pristanak).

 8. Pravni osnov

8.1 LUEDU prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti samo pod uslovom da se takvo prikupljanje i obrada podataka zasniva na odgovarajućem pravnom osnovu. U zavisnosti od svrhe za koju se podaci prikupljaju i kategorije lica na koje se podaci odnose obrada podataka o ličnosti vrši se na osnovu:

 • pristanka lica na koje se podaci odnose (član 12. stav 1. tačka 1) Zakona), ako se radi o maloletniku sa navršenih 15 godina, uz prethodno obaveštenje lica na koje se podaci odnose o svim bitnim aspektima obrade. Pristanak lica na koje se podaci odnose je dobrovoljan, izričit, informisan i nedvosmislen i može se opozvati u bilo kom trenutku;
 • pristanak roditelja koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugog zakonskog zastupnika ako se radi o maloletnom licu sa navršenih 15 godina (član 16. stav 2) Zakona).
 • poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca (član 12. stav 1. tačka 3) Zakona). LUEDU obrađuje podatke o ličnosti u ove svrhe, isključivo u obimu potrebnom za ispunjenje obaveza, pod uslovom da preduzme sve neophodne mere kako bi pristup podacima o ličnosti bio omogućen samo ovlašćenim licima i državnim organima;
 • izvršenje ugovora, odnosno preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora (član 12. stav 1. tačka 2) Zakona), samo u obimu neophodnom za tu svrhu;
 • zaštite legitimnog interesa LUEDU ili legitimnog interesa trećih lica (član 12. stav 1. tačka 6) Zakona), samo izuzetno, radi ostvarivanja legitimnog interesa kao što je fizička zaštita poslovne imovine, poslovnog prostora, čuvanja sigurnog okruženja za zaposlene i sl., ali na način da su zaštićena osnovna prava lica na koje se podaci odnose (identifikacija itd.).

9. Obrađivači, primaoci, korisnici podataka i ostala lica

9.1 Podaci o ličnosti koje LUEDU prikuplja i obrađuje mogu biti povereni:

 • nadležnim državnim organima kao primaocima ili grupi primalaca i Korisnika u skladu sa zakonom;
 • privrednim subjektima koje izrađuju softver za obradu podataka o ličnosti kao obrađivačima;
 • privrednim subjektima koje održavaju informaciono komunikacione sisteme LUEDU kao obrađivačima;
 • hosting privrednim subjektima kao obrađivačima;
 • kreatorima testova koji se kreiraju i čine dostupnim učenicima na platformi (učiteljima i nastavnicima koji izrađuju testove ili pristupaju testovima znanja ako je u pitanju online testiranje učenika koje za cilj ima procenu znanja učenika);
 • drugim fizičkim i pravnim licima koja spadaju u kategoriju obrađivača podataka, primaoca podataka ili Korisnika podataka, u skladu sa važećim zakonima i propisima.

9.2 Podaci o ličnosti mogu se poveriti nadležnim državnim organima ako je to neophodno za ispunjenje pravnih obaveza LUEDU, pod uslovom da je korišćenje podataka o ličnosti od strane državnih organa ograničeno na minimum potreban za ispunjavanje konkretnih pravnih zahteva.

9.3. LUEDU, kao Rukovalac, sa obrađivačima zaključuje Ugovor o poverenoj obradi podataka o ličnosti, kojim se uređuje položaj obrađivača, njegovi zadaci u odnosu na obradu podataka, mere zaštite koje je dužan da primenjuje i druga bitna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti koja se vrši u ime LUEDU.

9.4. Većinu radnji obrade podataka sprovode obrađivači koji su registrovani i obavljaju svoju delatnost na teritoriji Republike Srbije. Međutim, neke od radnji obrade podataka mogu pružiti i obrađivači koji su registrovani i obavljaju delatnost u EU ili trećim zemljama.

Transfer u takve zemlje se obavlja:

 • na osnovu odluke o adekvatnosti za zemlje EU/EEA zemlje u skladu sa članom 64. Zakona. Prekogranični transfer u ove zemlje je slobodan (bez prethodnog odobrenja Poverenika) u skladu sa stavom 2. istog člana;
 • na osnovu adekvatnih garancija u skladu sa članom 65. stav 2. tačka 2) Zakona, tj. na osnovu sporazuma (Ugovori o prenosu podataka o ličnosti) koji uključuje standardne klauzule o zaštiti podataka koje donosi Poverenik. Obrađivač može angažovati podobrađivače samo uz prethodnu posebnu saglasnost LUEDU datu u pisanom obliku i uz obavezu da sa takvim licem zaključi ugovor u zavisnosti od sedišta podobrađivača ili da se obaveže drugim dokumentom koji će obezbeđivati najmanje isti nivo zaštite kao pomenuti ugovori.

10. Prava lica na koje se podaci odnose

10.1 Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima sledeća prava:

 • Pravo na obaveštavanje o ličnim podacima koji se obrađuju (član 23. Zakona);
 • Pravo na opoziv pristanka – opoziv dovodi do prekida bilo koje dalje radnje obrade, s tim da se obrada podataka izvršena pre opoziva saglasnosti smatra zakonitom (član 15. stav 3. Zakona);
 • Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju – pravo da podnese zahtev rukovaocu o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i koja je svrha obrade. U slučaju takvog zahteva, rukovalac je dužan da besplatno dostavi kopiju podataka o ličnosti koji su predmet obrade, odnosno može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija, a ako se zahtev dostavlja elektronskim putem i informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom u elektronskom obliku (član 26. Zakona);
 • Pravo na ispravku – pravo na ispravku netačnih ličnih podataka bez odlaganja (član 29. Zakona);
 • Pravo na brisanje (pravo na zaborav) – pravo da zahteva brisanje podataka o ličnosti ako su uslovi iz člana 30. Zakona ispunjeni;
 • Pravo na ograničenje obrade – pravo da zahteva ograničenje obrade ako su uslovi iz člana 31. Zakona ispunjeni;
 • Pravo na prenosivost podataka – pravo da primi podatke o ličnosti, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i pravo da prenese podatke drugom rukovaocu (član 36. Zakona);
 • Pravo na prigovor – pravo lica na koje se podaci odnose da u svakom trenutku može podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti u skladu sa članom 37. Zakona;
 • Prava u vezi automatizovanog donošenja pojedinih odluka, uključujući profilisanje – pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje u skladu sa članom 38. Zakona;
 • Pravo na obaveštavanje lica o povredi podataka o ličnosti – pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica u skladu sa članom 53. Zakona;
 • Pravo da podnese pritužbu Povereniku – ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona (član 82. Zakona);
 • Pravo na sudsku zaštitu – protiv odluke Poverenika (član 83. Zakona) i ako smatra da mu je, suprotno zakonu, od strane rukovaoca ili obrađivača radnjom obrade povređeno pravo propisano Zakonom (član 84.)
 • Pravo na naknadu štete – ako je pretrpeo materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog povrede odredaba Zakona (član 86.).

10.2. Kontakt organa zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,
adresa: Bulevar Kralja Aleksandra broj 15, 11000 Beograd, Republika Srbija;
elektronska pošta: office@poverenik.rs

Poverenik će pružiti licu na koje se podaci odnose sve bitne informacije koje se tiču njegovih prava propisanih Zakonom.

11. Mere zaštite podataka o ličnosti

 11.1. LUEDU kao Rukovalac ostvaruje najviše standarde u pogledu zaštite podataka o ličnosti i shodno tome primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi obezbedio zaštitu podataka o ličnosti od slučajnog, protivpravnog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, otuđenja, dvosmislenosti, pristupa, objavljivanja ili korišćenja uključujući i:

 • Mere tehničke zaštite;
 • Kontrolu fizičkog pristupa sistemima gde su podaci o ličnosti pohranjeni;
 • Kontrolu pristupa podacima;
 • Kontrolu prenosa podataka;
 • Kontrolu unosa podataka o ličnosti;
 • Kontrolu dostupnosti podataka,
 • Ostale mere informacione bezbednosti;
 • Sve ostale mere neophodne za obezbeđivanje adekvatnog nivoa zaštite podataka o ličnosti.

 

12. Rok čuvanja podataka

12.1 LUEDU obrađuje podatke o ličnosti u vremenskom okviru koji je neophodan za ispunjenje određene svrhe, i to:

 • u slučaju da su podaci o ličnosti prikupljeni na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti, podaci se brišu ili anonimiziraju bez odlaganja u roku ne dužem od 30 dana od povlačenja saglasnosti;
 • podaci o ličnosti kandidata za zasnivanje radnog odnosa čuvaju se do završetka postupka selekcije kandidata i brišu se u roku od 30 dana po završetku istog. Nakon završetka postupka selekcije, podaci o ličnosti kandidata čuvaju se u periodu od narednih godinu dana pod uslovom da se kandidat saglasi da se njegovi podaci čuvaju u svrhu ostvarivanja kontakta u slučaju buduće potrebe za zaposlenjem;
 • podaci o ličnosti lica koji se obraćaju LUEDU upitom čuvaju se u roku od dve godine od odgovora na upit;
 • podaci o ličnosti koji se obrađuju na osnovu zaključenog ugovora, čuvaju se u roku trajanja važenja ugovora, a u slučaju postojanja mogućnosti utuženja, do pravnosnažog okončanja sudskog postupka;
 • podaci o ličnosti koji se prikupljaju za potrebe računa se čuvaju 10 godina u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost;

13. Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa vašim ličnim podacima?

13.1 Kao lice na koje se podaci o ličnosti odnose ovlašćeni ste da se obratite Vuku Mirkoviću – licu za zaštitu podataka o ličnosti koje je određeno od strane LUEDU DOO Beograd – Stari Grad, za sva pitanja u vezi sa obrađivanjem Vaših podataka o ličnosti, uključujući i ostvarivanje Vaših prava kako je objašnjeno ovom politikom, pismeno, putem elektronske pošte: info@luedu.co i/ili na adresu: LUEDU DOO Beograd – Stari Grad, ul. Knićaninova br. 3, Beograd, sa naznakom za Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti u privrednom društvu LUEDU DOO Beograd – Stari Grad ili usmeno pozivom na broj: 011 414 0770

13.2 Lice za zaštitu podataka o ličnosti će odgovoriti na Vaš upit što je ranije moguće zavisno od kompleksnosti, ali u roku ne dužem od 30 dana od dana prijema takvog upita.

14. Kolačići

14.1 Na našoj internet stranici www.luedu.co koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (laptop, tablet, pametnom telefonu, tabletu i sl.) i to prilikom posete naše internet stranice. Kolačići ne nanose štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa vašim identitetom. Mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.

14.2 Kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon 5 godina.

14.3 Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite vaš pretraživač tako da se na vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić.

15. Google analitika

15.1 Za potrebe stalnog poboljšavanja naše internet stranice www.luedu.co, i LUEDU mobilnih aplikacija koristimo Google Analytics – uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. („Google“). U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o vašem korišćenju ove internet stranice:

 • tip/verzija pretraživača,
 • operativni sistem koji se koristi,
 • referrer URL (prethodno posećena stranica),
 • hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),
 • vreme upita servera;
 • model mobilnog uredjaja na kome je aplikacija pokrenuta;
 • verzija operativnog sistema mobilnog uređaja na kome je aplikacija pokrenuta

15.2 Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da  nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje). Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a. Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics.

16. Razno

16.1 Ova politika stupa na snagu na dan objavljivanja na platformi.

16.2 Ova politika može biti menjana i dopunjavana, s tim što to ne sme ni na koji način umanjiti nivo pravne zaštite lica na koje se podaci odnose, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na platformu.

16.3 Lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim bitnim izmenama ove politike uobičajenim sredstvima i u skladu sa Uslovima korišćenja.

16.4 Korišćenjem i registracijom na LUEDU platformi, Korisnici su saglasni sa Pravilima i uslovima korišćenja, kao i Politikom zaštite podataka o ličnosti. 

U Beogradu, dana 09.09.2021.
Za LUEDU d.o.o. Beograd – Stari Grad
Direktor, Vuk Mirković