Uslovi korišćenja

 

OPŠTA PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA
LUEDU PLATFORME

 

PAŽNJA:
Korišćenje LUEDU aplikacije i internet portal www.luedu.co (u daljem tekstu pojedinačno: “LUEDU aplikacija“ odnosno, “LUEDU internet portal“, kao i zajednički: “LUEDU Pratforma“) implicira da prihvatate Opšta pravila i uslove korišćenja, kao i da ste saglasni sa tim da Vas isti obavezuju i da ste obavezni da postupate u skladu sa svim zakonima i propisima koji se primenjuju na korišćenje ove platforme. Zbog toga Vam savetujemo da pre pristupa platformi pažljivo pročitate ovaj tekst radi upoznavanja sa sadržinom istog. Ukoliko ne želite da prihvatite ova Opšta pravila i uslove koriščenja ne koristite LUEDU aplikaciju i internet portal www.luedu.co 

1. Uvodne napomene

1.1. Privredno društvo LUEDU d.o.o. Beograd-Stari Grad, ul. Knićaninova br. 3, matični broj: 21521752, PIB: 111682284 (u daljem tekstu: “LUEDU”) ovim Opštim pravilima i uslovima korišćenja utvrđuje uslove pristupa i korišćenja mobilne LUEDU aplikacije, podobne za Android i iOS platforme, kao i LUEDU internet portala.

1.2. Kako je potreba usklađivanja Opštih pravila i uslova korišćenja sa važećim propisima Republike Srbije, to kao polazni osnov koji uređuje pitanje postojanja opšti pravila i uslova korišćenja predstavlja ZOO (Zakon o obligacionim odnosima „Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 18/2020). Unutar osme glave istog zakona, opšta pravila i Pravila i Pravila i uslovi korišćenja definisani su kao formalni ugovori određeni od strane jednog ugovarača koji se moraju objaviti na uobičajeni način. Napominjemo da opšti uslovi obavezuju ugovornu stranu ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u času zaključenja ugovora.

1.3. Opšta pravila i Pravila i Pravila i uslovi korišćenja (u daljem tekstu: “Pravila i uslovi koriščenja”) sadrže detaljan prikaz uslova korišćenja platforme, ali i sve informacije od značaja za lica koja će biti označeni kao korisnici iste.

2. Osnovni podaci

2.1. Pre upuštanja u sadržinu Pravila i uslovi korišćenja, LUEDU Vas obaveštava o sledećem:

 • LUEDU d.o.o. Beograd-Stari Grad vlasnik je edukativne kviz platforme i društvene igre pod nazivom LUEDU – edukativna kviz Pratforma i društvena igra koju možete pronaći kako na mobilnoj aplikaciji kojoj se pristupa putem LUEDU aplikacije i LUEDU internet portala.
 • LUEDU – edukativna kviz Pratforma i društvena igra predstavlja društvenu igru koju čine tabla sa jedinstvenom kombinacijom polja i digitalni kviz razvijen putem mobilne aplikacije. LUEDU igra pruža mogućnost svakom igraču da izabere kviz pitanja koja odgovaraju njegovom uzrastu i interesovanju: od nižih razreda osnovne škole uključujući oblasti kao što su srpski jezik, istorija, geografija i opšta kultura, do pitanja iz sveta fudbala, košarke, muzike, filma, nauke i zanimljivosti za odrasle.
 • Postoje četiri vrste korisničkih naloga u okviru LUEDU platforme o kojima će u nastavku biti reči.

3. Opšte odredbe

3.1. Ova Pravila i uslovi korišćenja, uključujući bilo kakve dodatke i dodatne uslove, primenjuju se na LUEDU i sve Korisnike LUEDU platforme na kojoj prikazujemo i/ili objavljujemo direktan link do ovih Uslova korišćenja. Ovi Pravila i uslovi korišćenja se ne primenjuju na one web-stranice i/ili usluge koje ne prikazuju ili ne vode do ovih Pravila i uslova korišćenja ili koje imaju svoje uslove korišćenja.

3.2. U bilo kom trenutku možemo objaviti promene istaknutih Pravila i uslova korišćenja koje promene će biti primenljive na svaki naredni pristup ili upotrebu mobilne aplikacije i internet portala. Ukoliko ne prihvatite, odnosno se ne složite sa svim odredbama ovih Pravila i uslova korišćenja, sada ili u budućnosti, možete odbiti iste tako što ćete odmah prekinuti bilo kakav pristup i upotrebu moble aplikacije i internet portala. U navedenoj situaciji, svaki dalji pristup ili upotreba mobilne aplikacije i internet portala je neovlašćena.

3.3. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja saglasni ste sa sadržinom istih kao pravno obavezujućim Ugovorom između Vas i LUEDU DOO BEOGRAD – STARI GRAD.

3.4. Pristup LUEDU platformi dostupan je svim zainteresovanim Korisnicima, pod uslovima bliže definisanim u ovim Uslovima korišćenja. 

3.5. Korisnicima se smatraju kako registrovani, tako i neregistrovani Korisnici, budući da i lica koja nisu registrovana mogu pristupiti LUEDU platformi i pokrenuti LUEDU mobilnu aplikaciju. 

3.6. Ova Pravila i uslovi korišćenja čine Ugovor koji uređuje odnos između LUEDU i Korisnika.

3.7. Ova Pravila i uslovi korišćenja se primenjuju na celokupan elektronski sadržaj i informacije dostupne na LUEDU platformi.

3.8. Ova Pravila i uslovi korišćenja biće trajno dostupni na LUEDU platformi, što omogućava Korisnicima da ih pribave, prikažu i obezbede njihov sadržaj tako što će ih odštampati ili sačuvati na nosaču podataka u bilo kom trenutku.

3.9. LUEDU ovim obaveštava da korišćenje elektronski isporučenih Usluga može biti povezano sa rizikom za bilo kog Korisnika Interneta, koji uključuje mogućnost da zlonamerni softver bude uveden informaciono-komunikacioni sistem (IKT sistem) Korisnika i da njihove podatke mogu pribaviti i izmeniti neovlašćena lica. Da bi izbegao rizik od takvih događaja, Korisnik treba da primeni odgovarajuće tehničke mere koje minimiziraju njihovu pojavu, posebno antivirusni softver i zaštitni zid.

4. Registracija Korisnika

4.1. Postoje četiri vrste korisničkih naloga u okviru LUEDU platforme i to: 

 • Neregistrovani korisnik – igrači koji imaju mogućnost korišćenja osnovne funkcionalnosti koju nudi platforma, odnosno LUEDU aplikacija – mobilni kviz kao podršku igri na tabli ;
 • Registrovani korisnici – igrači koji imaju mogućnost da se registruju na aplikaciji koristeći svoju adresu elektronske pošte, odnosno nalog na društvenim mrežama Google, Facebook, iTunes. Registrovani korisnici će imati mogućnost igranja predefinisanih kvizova znanja i korišćenja mobilnog kviza kao podrška igri na tabli. Registrovani korisnici će imati i mogućnost kreiranja ličnih kvizova u okviru aplikacije, te mogućnost da pozivaju druge, registrovane Korisnike da učestvuju u njihovim kvizovima. Takodje, registrovani korisnici će moći biti pozvani od strane drugih registrovanih Korisnika da učestvuju u kvizovima znanja koji su oni kreirali. Identifikacija Korisnika koji će biti pozivani će se vršiti na osnovu adrese elektronske pošte Korisnika, odnosno naloga na na mrežama Google, Facebook, iTunes koje su korišćenje prilikom registracije na platformi.
 • Registrovani korisnici – učenici osnovnih škola sa teritorije Republike Srbije. Posebna mogućnost aplikacije je da registrovanim korisnicima koji su učenici osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije, ponudi i mogućnost da se povežu sa svojim učeničkim profilom koji pored adrese elektronske pošte, odnosno naloga na mrežama Google, Facebook ili iTunes uključuje i sledeće podatke: ime i prezime, srednje ime, korisničko ime i lozinka, IP adresa, adresa elektronske pošte, naziv osnovne škole u Republici Srbiji koju Korisnik pohađa, kao i razred i odeljenje. Registrovani korisnici – učenici imaće mogućnost da u okviru aplikacije rešavaju testove znanja koje su za njih kreirali predmetni nastavnici. 
 • Administratori platforme – učitelji, nastavnici i stručni radnici u obrazovnim institucijama Republike Srbije. Kroz LUEDU platformu, administratori će imati mogućnost da kreiraju pitanja za predmete, kvizove znanja i testove znanja za registrovane Korisnike i za učenike. Administratori će takodje imati mogućnost pregleda statistike kvizova i testova znanja.

4.2. Neregistrivani korisnici isti mogu koristiti ograničene funkcionalnosti platforme bez registracije, dok Korisnici koji su registrovani na platformi koriste posebne funkcionalnosti platforme.

4.3. LUEDU će omogućiti svakom Korisniku pristup platformi, a koji postupa u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja.

4.4. Da bi se registrovao u mobilnoj aplikaciji i otvorio korisnički nalog, odnosno otpočeo igru bez korisničkog naloga, Korisnik će dostaviti podatke o ličnosti popunjavanjem registracionog formulara. Svako prikupljanje podataka o ličnosti vrši se u skladu sa Politikom zaštite podataka o ličnosti koju možete pronaći na ovom linku: https://luedu.co/privacy-policy/ 

4.5. Korisnik će se složiti sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja prilikom podnošenja registracije klikom na odgovarajuće dugme. 

4.6. Pre nego što se registracija završi, Korisniku će na njegovu e-mail adresu koju je naveo u registracionom formularu biti dostavljen konfirmacioni e-mail od strane LUEDU. 

4.7. Postupak registracije se smatra završenim i Korisnik postaje registrovani Korisnik Digitalne platforme kada su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

(i) Korisnik je pružio tražene podatke o ličnosti

(ii) Korisnik je prihvatio Uslove korišćenja,

(iii) Korisnik je potvrdio prijem konfirmacionog e-mail-a.

5. Kreiranje korisničkog profila

5.1 Korisnik nakon registracije ima mogućnost kreiranja svog korisničkog profila ili naloga (u daljem tekstu: Korisnički profil) u kom se navode svi relevantni podaci o Korisniku, u zavisnosti od toga da li se Korisnik registruje kao igrač ili kao učenik.

5.2. Korisnik pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da su svi podaci koji su navedeni u korisničkom profilu istiniti, te LUEDU neće odgovarati za tačnost ovako unetih podataka, niti za eventualnu štetu koju treće lice eventualno pretrpi zbog takvog postupanja.

5.3. Lažno predstavljanje i lažna registracija od strane osoba kojima nije namenjena LUEDU Pratforma je strogo zabranjeno i može da rezultira građansko-pravnom, prekršajnom ili kaznenom odgovornošću prekršitelja. LUEDU ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu trećem licu koja je proizašla ili bi mogla proizaći iz pristupa ili korišćenja platforme od strane osoba koje su se njima služile koristeći pritom lažne podatke. 

5.4. LUEDU zadržava pravo da onemogući pristup mobilnoj aplikaciji ukoliko se utvrdi da je došlo do lažnog predstavljanja. Takođe, LUEDU će sve neispravne podatke izbrisati iz svoje baze podataka. 

5.5. Ugovor između LUEDU i Korisnika zaključuje se u trenutku kada Korisnik izvrši prihvatanje ovih Pravila i uslova korišćenja, odnosno izvrši registraciju kako je prethodno navedeno.

5.6. LUEDU ulaže razumne napore kako bi osigurao da Pratforma funkcioniše kako je predviđeno, međutim korišćenje iste može zavisiti od Interneta i drugih usluga i davalaca koji nisu pod kontrolom LUEDU. Korišćenjem Platforme Korisnik potvrđuje da LUEDU ne može garantovati da će korišćenje iste biti neprekinuto, bez grešaka ili da će informacije koje sadrže biti potpuno bez virusa, hakera, upada, neplaniranog zastoja ili drugih kvarova. Korisnik izričito preuzima rizik korišćenja Platforme.  

6. Upotreba LUEDU Platforme 

6.1. Nakon prihvatanja ovih Pravila i uslova korišćenja, odnosno izvršene registracije, LUEDU Korisniku omogućava pristup Platformi – mobilnoj LUEDU aplikaciji, kao i LUEDU internet portalu. 

6.2. Korisnici pristupaju LUEDU mobilnoj aplikaciji i LUEDU internet portalu i isti imaju mogućnost da se upoznaju sa do sada ostvarenim rezultatima kako ličnim, tako i drugih registrovanih korisnika, te kreiraju lične kvizove u okviru mobilne aplikacije i pozovu druge, registrovane korisnike da u istima učestvuju.

7. Naknada 

7.1. Koriščenje LUEDU aplikacije i LUEDU internet portala vrši se sa naknadom za sve registrovane korisnike, dok je za neregistrovane korisnike korišćenje Platforme besplatno.

7.2. Plaćanje se vrši na mesečnom nivou u skladu sa važećim cenovnikom (“Važeći cenovnik”) i obuhvata korišćenje usluga Platforme prema definisanim funkcioinalnostima.

7.3. Naknada za mesečno korišćenje LUEDU platfomre prema vrsti korisnika prema Važećem cenovniku iznosi:

 • Registrovani korisnik – igrač 250,00 dinara mesečno (+PDV)
 • Registrovani korisnik – učenik 250,00 EUR dinara mesečno (+PDV)
 • Administrator platforme – Nastavnik 600,00 EUR dinara mesečno (+PDV)
 • Administrator škole i administrator predmeta – 1.800,00 dinara mesečno (+PDV)

7.4. Modeli plaćanja naknade mogu biti različiti, navodeći ali se ne ograničavajući na sledeće modele:

 • Direktno online plaćanje – Registrovani korisnik će imati mogućnost da plati svoju mesečni naknadu putem integrisanog sistema online plaćanja;
 • Direktno plaćanje preko mobile banking aplikacije korisnika korišćenjem IPS QR koda;
 • Sponzorisano plaćanje od strane trećih lica, navodeći ali se ne ograničavajući na kompanije/državni organi/lokalne samouprave ili drugi subjekti; 
 • Plaćanje mesečne naknade za korisničke nalogu putem objedinjene naplate 

7.5. LUEDU zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Važeći cenovnik delimično i/ili u potpunosti, uz obavezu da obaveštenje o tome istakne na Android i iOS platformi, odnosno u okviru internet portala www.luedu.co. 

8. Odricanje od odgovornosti

8.1. LUEDU pruža usluge Korisnicima u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i Evropske Unije, poštujući etičke kodekse, zaštitu dostojanstva svih osoba, zabranu diskriminacije, zaštitu autorskih i drugih srodnih prava i promovisanja humanih vrednosti, ali ne može garantovati za tačnost, verodostojnost i istinitost podataka objavljenih na Platformi, pa u tom smislu, u najvećoj zakonom dopuštenoj meri, isključuje svoju odgovornost za štetu ili bilo koju drugu vrstu povrede koja bi mogla nastati iz ili u vezi korišćenja, ili oslanjanjem na informacije ili druge činjenice ili stavove koji mogu postati dostupni korišćenjem Platforme.

8.2. LUEDU ne daje nikakvu garanciju da će Platforma biti dostupana u bilo koje vreme sigurno, bez smetnji ili bez grešaka.

8.3. LUEDU ne preuzima odgovornost za bilo kog Korisnika Platforme, niti za Korisnički sadržaj. 

8.4. Korisnici su svesni da iako LUEDU koristi sve razumne napore da pruži kvalitetnu i neprekidnu uslugu, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su van kontrole LUEDU.   

8.5. LUEDU nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći prilikom prenosa informacija na internetu u slučaju da je pristup internetu nedostupan zbog objektivnih razloga za koje nije odgovoran LUEDU.

8.6. Korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući kompletan softver i hardver koji poseduje i koji koristi, kao i druge opreme koja je potrebna za pristup i korišćenje mobilne aplikacije i internet stranice, kao i sve sa tim povezane troškove. LUEDU ne snosi odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati ili su nastala kao posledica korišćenja iste aplikacije. 

8.7. LUEDU Platformu Kornisnici koriste na sopstvenu odgovornost. LUEDU ne odgovara za korišćenje iste. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, svi korisnici LUEDU platforme saglasni su da na vlastitu odgovornost pristupaju istoj, kao i bilo kojim eventualnim povezanim stranicama. LUEDU nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, bilo direktnu ili indirektnu koja nastane i/ili je posledica korišćenja i/ili je u bilo kakvoj vezi sa korišćenjem LUEDU mobilne aplikacije i LUEDU internet stranice. 

8.8. Baza linkova ka drugim Internet sajtovima je data isključivo u informacione svrhe i ne predstavlja odraz stavova i mišljenja LUEDU. LUEDU nije pregledao sve sajtove treće strane, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihov sadržaj. LUEDU ne podržava niti daje bilo kakve izjave o njima ili garanciju za informacije, softver ili druge proizvode ili materijale nađene na Internet sajtovima treće strane ili bilo koje rezultate koji bi se mogli pribaviti njihovom upotrebom. Ako Korisnik odluči da pristupi bilo kom sajtu treće strane povezanom za ovaj sajt čini to u potpunosti na sopstvenu odgovornost.

8.9. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja, Korisnik pristaje na ovu politiku odricanja od odgovornosti i odriče se svih prava da je podvrgne bilo kakvim pitanjima, presudama ili pravnim radnjama.

9. Vlasnička i autorska prava

9.1. LUEDU edukativna platforma zaštićena je autorskim pravima i predstavlja autorsko delo koje je deponovano u evidenciju autorskih dela i srodnih prava pri Zavodu za intelektualnu svojinu RS pod delovodnim brojem A-215/2021 čiji je nosilac autoskih prava privredno društvo LUEDU d.o.o. Beograd -Stari Grad. Znak LUEDU zaštićen je žigom i upisan u Registar žigova pri Zavodu za intelektualnu svojinu RS pod brojem 79262 čiji je nosilac prava privredno društvo LUEDU d.o.o. Beograd -Stari Grad.

9.2. Sva prava intelektualne svojine na LUEDU mobilnoj aplikaciji i LUEDU internet stranici, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su zaštitni znakovi (žigovi), logotip, tekst, audio i vizuelni elementi, vizuelni identitet, fotografije, materijali, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi postavljeni od strane LUEDU, isključivo pripadaju LUEDU i zaštićena su zakonom. Svako neovlašćeno korišćenje i upotreba bilo kog sadržaja sa LUEDU Platforme može povrediti autorsko pravo, pravo na žig ili druge zakone.

9.3. Sadržaj, odnosno delovi sadržaja objavljeni na Platformi od strane LUEDU u vlasništvu privrednog društva LUEDU d.o.o. Beograd -Stari Grad i zabranjeno ih je u bilo kakvom obliku reprodukovati, distribuirati ili delimično ili u celini koristiti u komercijalne svrhe ili na drugi način koji posredno ili neposredno može prouzrokovati štetu LUEDU ili trećim stranama ili koristiti na način koji nije definisan ovim uslovima. Materijali i baze podataka na Platformi ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog pristanka LUEDU. Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava. 

9.4. LUEDU izričito zabranjuje bilo kakvo korišćenje LUEDU mobilne aplikacije i LUEDU internet portala na način i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Srbiji, kao i dobri poslovni običaji.

9.5. Nepridržavanje Pravila i uslova korišćenja, odnosno neovlašćena upotreba sadržaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na preuzimanje, osim ako nije dozvoljeno drugačije, umnožavanje, kopiranje, emitovanje, činjenje dostupnim, putem bilo kog medija, na bilo koji drugi način, predstavlja kršenje ovih prava u skladu sa važećim zakonom i podleže građanskoj i krivičnoj odgovornosti.

9.6. LUEDU ima pravo odmah da ukloni sadržaj, čim uoči da je isti suprotan pozitivnim propisima Republike Srbije, ovim Pravilima i uslovima korišćenja, odnosno ako se istim na bilo koji način povređuju prava trećih osoba.

9.7. Ako Korisnik postupi suprotno ovom članu, LUEDU će biti ovlašćen da suspenduje sav pristup sadržaju koji je dostupan, kao i da zadržava pravo da nadoknadi gubitak pretrpljen u vezi sa kršenjem, uključujući sve nastale troškove. 

9.8. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Korisnik je saglasan i upoznat sa činjenicom da je odgovoran za svu štetu koja može da nastane iz ili u vezi korišćenja LUEDU mobilne aplikacije i LUEDU internet portala suprotno ovim Pravilima i uslovima korišćenja, pozitivnim propisima Republike Srbije, Evropske Unije ili etičkim kodeksima.

10. Politika zaštite podataka o ličnosti

10.1. LUEDU obradu podataka o ličnosti tretira vrlo ozbiljno, prema svim podacima o ličnosti ponaša se odgovorno i odlučno je u nameri da postigne celovitu usklađenost sa svim pravnim obavezama s tim u vezi ne ograničavajući se samo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 87/18) (u daljem tekstu: ”Zakon”).

10.2. Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Korisnika kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu podataka o ličnosti LUEDU primenjuje Zakon i druge relevantne pravne izvore u oblasti zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, svako prikupljanje, obradu i čuvanje podataka LUEDU će izvršiti u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, kao i u skladu sa evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod nazivom GDPR (“General data protection regulation– GDPR”).

10.3. Politika zaštite podataka o ličnosti sadrži detaljan prikaz aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje organizuje i sprovodi LUEDU, ali i sve informacije od značaja za lica na koje se podaci odnose. 

11. Viša sila

11.1. Ugovorna strana će biti oslobođena odgovornosti za neispunjavanje ovih Pravila i uslova korišćenja ako dokaže da su takve okolnosti nastale usled više sile. LUEDU neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak prouzrokovan višom silom, pobunama, ratom ili prirodnim događajima ili usled drugih događaja za koje LUEDU nije odgovoran (npr. štrajk, blokada, zastoji u saobraćaju, administrativni akti domaće ili strane visoke vlasti). Korisnik mora da obavesti LUEDU o nastanku više sile koja sprečava ispunjenje ovih Pravila i uslova korišćenja. Takvo obaveštenje mora se podneti u pisanom obliku i u roku od 30 dana od datuma nastanka ovih okolnosti. LUEDU će, ukoliko je to moguće, obavestiti Korisnika o nastanku više sile e-mejlom ili obaveštenjem istaknutim u okviru Platforme.

11.2. Odgovornost LUEDU ograničena je na direktne gubitke, osim ako važećim zakonima nije drugačije određeno.

11.3. LUEDU nije odgovoran za kasno ili grubo postupanje sa zahtevima ako je to zbog nepredviđenih okolnosti – više sile, slučajnih događaja i problema sa Internetom.

12.  Korišćenje LUEDU mobilne aplikacije protivno njenoj svrsi

12.1. Zabranjeno je korišćenje LUEDU aplikacije protivno njenoj svrsi. 

12.2. Bilo kakav materijal, informacija ili druga komunikacija koju Korisnik prenosi ili objavljuje na Platformi (“Sadržaj korisnika“) neće se smatrati poverljivim. Korisnik je jedini vlasnik bilo kog sadržaja koji korisnik bude postavio na Platformi i LUEDU neće imati obaveze bilo koje vrste u pogledu takvog Sadržaja korisnika i neće prodavati, deliti ili izdavati Sadržaj korisnika drugima na način drugačiji od onog predviđenog ovim Pravilima i uslovima korišćenja.

12.3. Zabranjeno je postavljanje na LUEDU platformi ili prenošenje ka ili od LUEDU platforme bilo kog nezakonitog, pretećeg, pogrdnog, klevetničkog, opscenog, pornografskog ili drugog sadržaja korisnika kojim se širi rasna, verska ili nacionalna mržnja ili podstiče diskriminacija po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta koji bi kršio bilo koji zakon. U meri u kojoj je to maksimalno dozvoljeno zakonom, izuzeti smo od obaveze nadgledanja/kontrolisanja Sadržaja korisnika u potrazi za nedozvoljenim materijalima i oslanjamo se na budnost i ažurnost korisnika koji bi trebalo da prijave neprimereni sadržaj koji se plasira na LUEDU platformi na office@luedu.co kako bismo po prijavi uklonili takav Sadržaj korisnika.

13. Raskid ugovora

13.1. Korisnici u svakom trenutku imaju pravo da prekinu korišćenje mobilne aplikacije bez posebnog obrazloženja, i mogu da zahtevaju brisanje svog korisničkog profila, slanjem zahteva na e-mejl adresu office@luedu.co  

13.2. Isto tako, LUEDU ima pravo u svakom trenutku, bez prethodnog posebnog obaveštenja da prekine pružanje svih ili samo pojedinih delova usluge, naročito u slučaju kršenja bilo koje odredbe ovih Pravila i uslova korišćenja, pozitivnih propisa Republike Srbije ili Evropske Unije. Radi izbegavanja svake sumnje konstatuje se da LUEDU može u bilo kom trenutku jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako Korisnik počini bilo kakvo kršenje Uslova i Ugovora, važećih zakona ili pruži netačne ili nepotpune informacije.

14. Žalbe

14.1. Sve žalbe u vezi sa korišćenjem Platforme biće upućene LJUEDU na e-mail adresu office@luedu.co 

14.2. Korisnik treba jasno da naznači da se podnosi žalba i da navede detalje u vezi sa žalbom.

14.3. LUEDU će analizirati žalbe Korisnika bez bilo kakvih troškova.

15. Prihvatanje Pravila i uslova korišćenja

15.1. Korisnici pristupaju ovim Pravilima i uslovima korišćenja svojevoljno, bez prinude, pretnje ili zablude, što potvrđuju korišćenjem LUEDU mobilne aplikacije i LUEDU internet portala bez registracije, odnosno registracijom i kreiranjem korisničkog profila čime u celosti prihvataju ova Pravila i uslove korišćenja.

16. Izmene uslova korišćenja

16.1. LUEDU zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove Uslove korišćenja delimično i/ili u potpunosti, uz obavezu da obaveštenje o tome istakne na Android i iOS platformi, odnosno u okviru internet portala www.luedu.co 

16.2. U slučaju da Korisnici nisu sagalsnim sa izmenama ovih Pravila i uslova korišćenja, oni mogu otkazati korišćenje Platforme, i zatražiti ukidanje svog korisničkog profila. Ako u roku od 8 dana od dana obaveštenja o navedenim izmenama Korisnici ne zatraže ukidanje svog profila, kao i u slučaju nastavljanja korišćenja Platforme, smatraće se da prihvataju ovaj Ugovor pod novim/izmenjenim uslovima korišćenja.

16.3. Izmene Pravila i uslova korišćenja stupaju na snagu na dan objavljivanja na Android i iOS platformi, odnosno u okviru internet portala www.luedu.co. 

16.4. Ovi Pravila i uslovi korišćenja poslednji put su ažurirani 09.09.2021. godine.

17. Razno

17.1. Korišćenjem i registracijom na LUEDU platformi, Korisnici su saglasni sa Pravilima i uslovima korišćenja, kao i Politikom zaštite podataka o ličnosti.

17.2. Svi akti objavljeni Platformi, odnosno dostavljeni od strane LUEDU moraju biti u saglasnosti sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja, u suprotnom, u slučaju njihove nesaglasnosti važiće ovi Pravila i uslovi korišćenja.

17.3. Za sva nerešena pitanja koja proizilaze iz ovih Pravila i uslova korišćenja primenjivaće se zakonodavstvo Republike Srbije.

17.4. Za sve zahteve i sporove koji bi mogli da proizađu iz korišćenja mobilne aplikacije LUEDU nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu, Republika Srbija.

17.5. Ova Pravila i uslovi korišćenja i dokumenta navedena u ovim Pravilima i uslovima korišćenja kao njihov sastavni deo (kao što su Politika zaštite podataka o ličnosti) predstavljaju celokupan sporazum koji se odnosi na korišćenje LUEDU aplikacije i LUEDU internet stranice.

Ova Pravila i uslovi korišćenja stupaju na snagu na dan objavljivanja na Android i iOS platformi, odnosno u okviru internet portala www.luedu.co 

 

U Beogradu, dana 09.09.2021.
Za LUEDU d.o.o. Beograd – Stari Grad
Direktor, Vuk Mirković

Povratak na naslovnu stranu >>